Úvodní stránka

„Zveme Tě, etiko, do Rudíkova!“

V září 2013 vyhlásilo MŠMT rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících gymnázií v roce 2014.

Obecným cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu na škole, zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí.

Etickou výchovu považujeme za nedílnou součást každého ŠVP. V roce 2014 bychom nejen rádi navázali na drobné stávající aktivity v oblasti etické výchovy, kterou máme mírně integrovanou do některých vyučovaných předmětů, ale v největší míře bychom se rádi pokusili o inovaci našeho ŠVP a implementovali EtV do výuky, aby se stala nedílnou součástí našeho nejen školního života. Naše etické vědomosti bychom rádi prohloubili jednak dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, jednak tvůrčími projekty pro žáky rodiče a veřejnost a nákupem učebnic, učebních pomůcek a odborné literatury.

V souvislosti se zavedením etické výchovy jako doplňujícího oboru RVP máme drobně zapracovanou etickou výchovu ve vlastním ŠVP jako mírně integrovanou do jiných předmětů na 1. i 2. stupni. Vyhlášení tohoto rozvojového programu nás přímo vybízí začít přemýšlet o implementaci etické výchovy a podpořit vznik nového předmětu či její začlenění průřezově do našich vyučovaných předmětů.

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč funguje jako právní subjekt, který sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Dlouhodobě jsme zapojeni v těchto hlavních projektech: Zdravá škola, Aktivní škola, Rodiče vítáni, Adopce na dálku, Ovoce do škol, Recyklohraní. Všechny tyto projekty úzce souvisí s principy etické výchovy – prohlubují spolupráci, kooperaci, stanovují jasná pravidla hry v týmu, zkvalitňují vzájemnou komunikaci, rozvíjejí a posilují vrstevnické vztahy, zlepšují sociální vztahy, kladou důraz na individuální přístup k žákům a pozitivní hodnocení druhých a na bezpodmínečné přijetí žáků a připisování pozitivních vlastností, učí empatii a pomáhají začleňovat rodiče do života školy.

V souladu s metodikou vyhlášení Rozvojového programu bude projekt realizovat:

 • DVPP – pět seminářů pro 11 učitelů ZŠ na tato témata: Emoce a škola (8 hod.), Motivace žáků (8 hod.), Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hod.), Práce s odměnami a tresty ve škole (4 hod.), Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání (4 hod.)
 • DVPP – Inovace ŠVP – konzultace pro změnu ŠVP a zařazení etické výchovy do ŠVP průřezově či jako samostatný předmět
 • Tvorba a realizace školních projektů:
  • Tradiční Dny otevřených dveří – ukázkové hodiny formou zážitkových metod, využívání modernizace ICT
  • Slavnostní ukončení školního roku 2013/2014 s deváťáky naší školy - šerpování
  • Příprava na oslavy výročí školy – setkání s dcerou zakladatele školy Ludvíka Svobody – prof. Zoe Klusákovou – bližší domluva k chystaným oslavám výročí školy v roce 2015 (40 let), výroba upomínkových předmětů, koordinace s představiteli zřizovatele
  • Slavnostní přivítání prvňáčků do školy – první navázání kontaktů s rodiči, vyjádření pozitivních očekávání a motivace ke školní práci, výroba upomínkových předmětů žáky školy
  • Nákup učebnic etické výchovy pro žáky a odborné literatury pro učitele

Celkové náklady projektu představují částku 88.500,- Kč (dotace MŠMT = 61.700,- Kč, vlastní podíl = 26.800,- Kč). Celý projekt je realizován od dubna 2014 do prosince 2014.

Fotogalerie >

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru