Úvodní stránka

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

                            

Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech. 

ZŠ 1. stupeň             

v týdenních rotacích:

12. – 16. 4. 2021        1., 3. ročník ve škole (2., 4., 5. ročník distanční výuka)

19. – 23. 4. 2021        2., 4., 5. ročník ve škole (1., 3. ročník distanční výuka)

ZŠ 2. stupeň              

distanční výuka

Individuální konzultace jsou umožněny přímo ve škole (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Skupinové konzultace pro 9. ročník pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ jsou umožněny přímo ve škole (max. 6 žáků po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Tělesná výchova je zakázána – bude nahrazena jiným programem. V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázán zpěv.

Školní družina a dětský klub – pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě. Dětský klub (ranní ani odpolední) nebude v provozu, všichni žáci z něj budou navštěvovat družinu – pravidla pro vyzvedávání platí jako dříve. Pro případ, že potřebujete poslat dítě do školy dříve, umožníme příchod už v 6.45 hod. Žáci po přezutí a dezinfekci rukou okamžitě odchází do tříd, kde se budou samostatně připravovat na výuku a bude nad nimi vykonáván dohled.

Ochrana úst a nosu             

děti v MŠ       není povinná

žáci v ZŠ        min. zdravotnická obličejová maska

zaměstnanci   respirátor

Větrání       

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popř. každých 30 min.

Stravování    

pro distanční výuku – pouze odběr do jídlonosičů dle již dříve popsaných pravidel

pro prezenční výuku – od 12. 4. vaří ŠJ pro všechny děti a žáky, kteří se účastní prezenční výuky.                                V případě, že oběd nebudete požadovat, je nutné ho ve školní jídelně odhlásit.

Vstup třetích osob pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky.

Testování              

povinné neinvazivní testování pro MŠ a ZŠ (děti, žáci i zaměstnanci)

antigenní testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

testování neprobíhá v případě individuálních konzultací

Kroužky               

neprobíhají (povoleny jsou pouze kroužky, kde nedochází k mísení žáků z různých tříd).

Náboženství        

v homogenních skupinách (1. ročník 14. 4., 2. ročník 21. 4.,  3. ročník 14. 4., 4. ročník 21. 4., 5. ročník 5. 5. atd.)

Bližší informace k testování

  • Prezenční vzdělávání je umožněno jen těm dětem a žákům, kteří se podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem.
  • Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude poskytována pouze přiměřená forma studijní podpory (týdenní plán samostudia).
  • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
  • Testování bude probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny v kmenových třídách.
  • V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna během prvního týdne asistence zákonného zástupce (nutný respirátor). V tomto případě počká zákonný zástupce se svým dítětem před školou a bude instruován zaměstnancem školy.
  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., dále u osob, které prodělaly Covid-19 a neuplynulo u nich více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Testování se neprovádí ani u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.
  • Pokud se některé dítě nebo žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
  • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Odkazy

Instruktážní video k samotestování zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=145s

 

Instruktážní leták k samotestování zde: https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

 

Manuál MŠMT k testování zde: https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

 

Přehled návazných postupů zde: https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

 

 

 

                                  

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru