Úvodní stránka

Informace k provozu školy od 1. září 2021

ZŠ zahájí svoji činnost ve školním roce 2021/2022 1. září 2021 v 7.20 hod. pro všechny ročníky, oddělení školní družiny i dětský klub. MŠ zahájí svoji činnost ve školním roce 2021/2022 1. září 2021 v 6.00 hod. pro všechny tři třídy.
Informace k provozu školy od 1. září 2021

Informace k provozu školy od 1. září 2021

zahájí svoji činnost ve školním roce 2021/2022 1. září 2021 v 7.20 hod. pro všechny ročníky, oddělení školní družiny i dětský klub.

zahájí svoji činnost ve školním roce 2021/2022 1. září 2021 v 6.00 hod. pro všechny tři třídy.

 • Všichni žáci ZŠ si přinesou přezůvky, blok a psací potřeby.
 • Vyučování první školní den potrvá do cca 8.30 – 9 hodin.
 • Školní družina bude 1. 9. v provozu do 12 hodin, dětský klub dle přihlášení.
 • Ranní dětský klub bude v provozu od 2. 9.
 • Od 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu, který je zveřejněný v Edookitu.
 • Školní jídelna vaří pro děti MŠ, zaměstnance a cizí strávníky od 1. 9., pro žáky ZŠ od 2. 9.
 • Na slavnostní zahájení v 1. třídě bude povolen vstup maximálně dvěma dospělým osobám na jednoho žáka. V dalších dnech nebude již přítomnost rodičů ve třídě možná. Mohou své děti doprovodit před školu a dále již půjdou děti samy.
 • Škola realizuje preventivní protiepidemická doporučení a plní závazné pokyny dle Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 (provoz a testování) – manuál vydaný MŠMT 17. 8. 2021.
 • Po přezutí v šatnách žáci provádějí dezinfekci rukou, stejně tak i před vstupem do školní jídelny.
 • Škola omezuje vstup do budovy doprovázejícím a jiným osobám, kromě dětí, žáků a zaměstnanců. Pokud potřebujete, domluvte si dopředu schůzku s konkrétním vyučujícím či zaměstnancem (kontakty jsou uvedeny na webu školy). Pokud budete mít jakékoli dotazy, využívejte s třídními učiteli zejména komunikaci přes Edookit.
 • Při vyzvedávání ze ŠD a dětského klubu používejte již dříve nastavená pravidla (zvonek, případně telefon, vyčkání před školou – vaše dítě vám bude posláno před školu).
 • Do školy je zakázáno vstoupit dětem, žákům a zákonným zástupcům, kteří mají příznaky infekčního onemocnění!
 • Dětem, žákům nebo zaměstnancům vykazujícím příznaky respiračních chorob, které jsou projevem chronického onemocnění, bude umožněn vstup do budovy školy – tuto skutečnost je nutné prokázat lékařským potvrzením.
 • Obědy pro cizí strávníky i jídlonosiče pro nemocné žáky budou vydávány za levými dveřmi do školy.
 • Zájmové kroužky budou dle vývoje epidemiologické situace probíhat nejdříve od října 2021 (jejich seznam  je zveřejněn na webu školy v sekci zájmové kroužky).

 

Užívání ochranných prostředků dýchacích cest

 • Děti v MŠ nemusí užívat žádnou ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu.
 • Pedagogičtí pracovníci MŠ po dobu výkonu pracovní činnosti s dětmi nemusí používat žádnou ochranu dýchacích cest.
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ nemusí používat ochranu dýchacích cest při činnostech ve třídě a v učebnách.
 • Žáci, pedagogičtí pracovníci a všichni zaměstnanci jsou povinni používat ochranu dýchacích cest ve společných prostorách (chodby, toalety, šatny, jídelna apod.).
 • Všechny další osoby jsou povinny vždy používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve všech prostorách ZŠ a MŠ Rudíkov.
 • Vhodná ochrana dýchacích cest:       žáci – chirurgická rouška (ne látková)

          dospělá osoba – respirátor.

 

Screeningové testování

 • Testování se provádí u všech žáků ZŠ s frekvencí 3x po sobě.
 • 1. test se provede 1. 9. 2021 (ve všech třídách, v 1. třídě využijeme pomoci rodičů, z důvodu testování prosíme o příchod do školy nejpozději v 7 hod.).
 • 2. test se provede 6. 9. 2021 (ve všech třídách, příchod do školy v 6.45 hod.).
 • 3. test se provede 9. 9. 2021 (ve všech třídách, příchod do školy v 6.45 hod.).
 • Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy, nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 • Testování se bude provádět stejným způsobem jako v minulém školním roce neinvazivními antigenními testy s výtěrem z přední části nosu.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky bezinfekčnosti (14 dnů po plném očkování a 180 dnů od prvního provedení PCR testu při prodělání nemoci) – žáci předají třídnímu učiteli vytištěné potvrzení před prvním testováním (loňská potvrzení byla skartována!) – za relevantní doklad se považuje pouze certifikát či potvrzení stažený ze stránek https://ocko.uzis.cz/.
 • Dále se nemusí testovat žáci, kteří třídním učitelům předloží negativní výsledek testu, který proběhl v odběrovém místě (u Ag testu ne starší 3 dny, u PCR testu ne starší než 7 dní).
 • Po dobu trvání screeningového testování platí povinnost testování také pro zaměstnance, kteří nesplňují podmínky bezinfekčnosti.
 • Následné kroky vyplývající z případných zjištění pozitivních výsledků a dalších souvislostí screeningového testování jsou uvedeny v manuálu zde.

 

 

V Rudíkově dne 26. 8. 2021

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru