Úvodní stránka

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021

(zdroj: Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 – MŠMT a ČŠI, 4. 1. 2021)

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021

(zdroj: Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 – MŠMT a ČŠI, 4. 1. 2021)

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň je však třeba při hodnocení zásadním způsobem zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažených školních výstupů, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.: účast a aktivita na distanční výuce, řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita, osvojení nových digitálních kompetencí, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci, plnění zadaných úkolů – včasnost, kvalita, tvořivost apod.

Hodnocení v ZŠ Rudíkov proběhne jako doposud, tzn. klasickou klasifikací pomocí známek (na 1. stupni 1 – 5, na 2. stupni výborný – nedostatečný). Při použití klasifikace budou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Přihlédnuto bude ke specifickým podmínkám distanční výuky.

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá škola dostatek podkladů k hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen.

Předávání vysvědčení

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. 1. 2021), MŠMT opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

28. 1. 2021 budou známky za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zveřejněny žákům a zákonným zástupcům ve školním informačním systému Edookit.

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru