Úvodní stránka

Spolupráce

 • Spolupráce s ostatními subjekty
 • Spolupráce se ZŠ Ludvíka Svobody


Vstup dítěte do základní školy

Přechod dítěte z mateřské do základní školy je pro něj důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci se základní školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit.
Příprava dětí na vstup do základní školy již dávno není hlavním cílem mateřských škol, ale tento úkol rozhodně nezůstává opomenut. Naopak, učitelky jsou si vědomy, jak je pro počáteční úspěšnost v 1. třídě základní školy důležitý bezproblémový přechod dítěte do ní. 
Usnadnit dětem nástup do školního vyučování může mateřská škola dvěma způsoby:

1. Snahou předškolního vzdělávání je maximální rozvoj všech dispozic osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho možnostem, aby nastoupilo do ZŠ co nejlépe vybavené a připravené. Plán přípravy dětí na vstup do základní školy tedy nepředstavuje "předučování" učiva 1. třídy, ale rozvoj takových schopností, množství vědomostí, dovedností a správných návyků, které jim zvládnutí školní výuky usnadní. Patří sem:

 • rozvoj sociálních dovedností – komunikace spolupráce, jednání s vrstevníky i dospělými
 • rozvoj psychických procesů – řeč, myšlení, paměť, pozornost, orientace v prostoru i čase
 • rozvoj pozitivních vlastností – ohleduplnost, štědrost, vstřícnost, přátelskost
 • zdravý tělesný vývoj – sport i stravovací návyky
 • osvojení si správných návyků – sebeobslužných, pracovních i výtvarných

2. Vhodnými aktivitami je možné přiblížit dětem prostředí základní školy natolik, že při oficiálním nástupu do 1. třídy již přichází na známá místa a jsou tak maximálně zredukovány problémy adaptace v ZŠ. Se vstupem do základní školy souvisí i podíl mateřské školy na posuzování školní zralosti, což je další velmi důležitou povinností, na kterou musí být učitelky MŠ profesně i odborně připraveny. Učitelka mateřské školy má podmínky k tomu, aby v první linii posoudila školní zralost a školní připravenost dítěte-předškoláka.

Školní zralost je závislá na vývoji a zrání organismu (emoční stabilita, odolnost, zdraví, pozornost, motorika a manuální zručnost, vnímání, smysly, myšlení, vůle, vědomí povinnosti, apod.)
Školní připravenost je závislá na výchově a prostředí, jde především o rozvoj vědomostí, dovedností a návyků – je to oblast, kterou lze v mateřské škole velmi významně ovlivnit.

Učitelka na základě své odbornosti, zkušenosti i podmínek, které má v kolektivu děti, může dát impuls k odkladu školní docházky. Učitelka mateřské školy má ve srovnání s pracovníky z pedagogicko-psychologických poraden i pediatry velké výhody, neboť zná velmi dobře nejenom dítě, rodinné prostředí, ale samotné prostředí mateřské školy jí vytváří vhodné podmínky pro pedagogickou diagnostiku.


Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Třebíč

 • přednáška psycholožky v MŠ „výchovné působení na děti“
 • ("Školní zralost")
 • odklady školní docházky
 • konzultace a doporučení pedagogické asistence


Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem v Jihlavě

 • konzultace a doporučení pedagogické asistence
 • depistáž dětí a stanovení IVP
 • metodické vedení učitelek, sestavování individuálních vzdělávacích plánů


Spolupráce s SPC při ZŠ a SŠ Březejc

 • logopedická depistáž dětí
 • dohled nad logopedickou prevencí v MŠ


Spolupráce s pediatry, lékárnami

 • odklady školní docházky
 • návrhy na logopedickou péči
 • rady v případě výskytu onemocnění
 • návštěva zubní ambulance, lékáren


Spolupráce se sponzory

 • příležitostně během celého roku


Spolupráce se zřizovatelem

 • průběžně během celého roku (jednání, účast na akcích, příprava rozpočtu objektu mateřské školy…)


Spolupráce s MŠ Hodov, Nárameč, Budišov

 • návštěvy MŠ
 • společná účast na kulturních akcích školy
 • předávání zkušenností

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru