Úvodní stránka

O čem si povídáme

17. 6. - 21. 6. 2024

POHÁDKY - NEBEZPEZPEČÍ

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

- uvědomovat si, co je nebezpečné 

- zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé 

 

10.6.  -  14.6.2024

KOLOBĚŽKA

- vést děti, aby si nikdy nehrály na vozovce

- zdokonalovat pohybové dovednosti

- umět se bránit projevu ubližování a násilí

- přijímat ocenění za úspěch, ale i vyrovnat se s neúspěchem

- učit se odhadnout, na co stačí

 

 

13. 5. - 7. 6. 

INDIÁNI

 - pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu

- pohybovat se dynamicky po delší dobu

- záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletů), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus melodií)

- rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)

 

2.5. - 10.5.2024

MAMINKA

- učit se vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

- uvědomovat si vztahy v rodině, chápat funkci rodiny

- umět dokončit započatou práci

- aktivně používat slovní zásobu

- uvědomovat si lásku, radost, ale i strach, smutek nebo odmítání

 

22. 4. - 30. 4. 2024

ČARODĚJNICE  

- plánovat přiměřeně věku 

- umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně a pohybově, mimikou (zážitky v jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky a podobně, pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizaci atd.)

- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla a podobně)

- nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout

- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)

 

15.4. - 19.4.2024

MLÁĎATA

- pojmenováváme domácí i volně žijící mláďata

- poznáváme zvířata podle zvuku, pohybu

- povídáme si, čím se živí

- hrajeme pohádku O koťátku

- pozorujeme čápy na komíně

 

8. 4. - 12. 4. 2024

JARO S HASTRMÁNKEM

- poznávat jarní kytky

- pozorovat přírodu a její proměnu na jaře

- učit se spolupracovat, domlouvat se při práci v centrech

- zapamatovat si krátký text

 

2.4. - 5.4.2024

SEDMIKRÁSKA

- sdělovat svoje pocity řečí, výtvarným projevem, pohybem i mimikou

- plnit zadané úkoly

- pracovat samostatně

- umět si říct o radu kamarádovi

- neničit přírodu, květiny

- dokončovat započatou činnost

 

18.3. - 27.3.2024

VELIKONOCE

- rozvíjení jemné motoriky (stříhání, lepení, kreslení a malování)

- mít úctu k životu

- naučit se zpaměti velikonoční koledu

- získávat poznatky o tradicích kraje

 

11. 3. - 15. 3. 

KOŤÁTKO

 -  všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduchých pojmů

 -  nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu

 - samostatně vyjadřuje své myšlenky

 - chápe, že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou  

 

4.3. - 8.3.2024

SNĚŽENKA

- posilovat zvídavost a zájem z objevování

- rozvíjet komunikaci

- učit se přizpůsobit

- rozpoznat nevhodné chování

- pozorovat změny v přírodě

 

 

19 .2. - 1.3.2024

KARNEVAL

PEJSEK A KOČIČKA

- tleskat a tančit v udávaném rytmu, tempu

- napodobovat pohyb podle vzoru

- orientovat se v řadě- první, poslední

- učit se oceňovat výkon druhých

- rozvíjet slovní i hudební projev

- užívat si legrace

 

 

5.2. - 9.2.2024

VEVERKA ZRZEČKA

- učit děti pečovat o zvířátka v zimě

- rozvíjet paměť a pozornost

- vyprávět pohádku v dějové souvislosti, rozlišovat dobro a zlo

- prohlubovat znalosti o světě přírody, pojmenovávat volně žijící zvířata

- procvičovat jemnou motoriku při vystřihování a lepení

 

 

29. 1. - 1. 2. 2024

CHYTRÁ LIŠKA

- soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli)

-spolupodílí se na společných rozhodnutích, přizpůsobuje se dohodnutým pravidlům

-má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami Nabídka činností: Motivace pohádkou „O Budulínkovi“

 

15. 1. - 26. 1. 2024

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

 - spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií

- soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu

- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočitadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu - umět se přizpůsobit změnám

- bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu)

- pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)

 

8.1. - 12.1.2024

SNÍH

- vnímat jevy související s počasím

- pojmenovávat hlavní znaky zimy

- získávat citovou samostatnost

- vyprávět děj pohádky

- seznamovat se s čísly

 

3. 1. - 5. 1. 2024

TŘI KRÁLOVÉ

- mluvit a odpovídat v souvislostech  - zážitky z vánočního období

- dodržovat pravidla při hrách

- vzájemně se k sobě hezky chovat

- seznámit děti s příběhem a s básničkou TŘI KRÁLOVÉ

 

 

11.12. - 22.12.2023

VÁNOCE

- vytvářet citové vztahy ke všem kulturním hodnotám, k živým tradicím

- rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování se

- dětským způsobem prožívat a projevovat, co cítí - má radost, těší se...

- sladit pohyb se zpěvem

- hodnotit prožitek - líbilo se mi, překvapilo mě, bylo zajímavé...

 

4. 12. - 8. 12. 2023

ČERTÍ ŠKOLKA

- umět se souvisle a srozumitelně vyjadřovat - zážitky z Mikuláš a čerta

- umět dodržovat bezpečnostní pravidla při tanci, soutěžích a společných hrách

- radovat se ze zpěvu a pohybu

- zapamatovat si krátký text - básnička

 

 

28.11. - 1.12.2023

ČERTI

- děti se vyjadřují a sdělují svoje pocity

- zvládat různé druhy lezení i přes překážku

- vnímat různé druhy melodií

- orientovat se podle slovních pokynů

- radovat se, že umí písničku, básničku

 

20. 11.  - 24. 11. 2023

ČERVENÁ KARKULKA

- opakovat barvy

-  překonávat ostych z mluveného slova - dramatizace pohádky

- umět si zapamatovat krátký text - písnička Karkulka

- orientovat se volně v prostoru, reagovat na změny při chůzi a běhu

- rozvíjet jemnou motoriku - modelování

- prověřit úroveň soustředění

 

13.11. - 16.11.2023

ČERVENÁ  KARKULKA

- rozvíjení pohybových schopností: podlézání, přelézání, poskoky na jedné noze....

- motivací získávat chuť učit se nové věci

- komunikovat s dětmi i dospělými bez zábran

- pojmenovávat barvy - oranžovou, fialovaou, hnědou, černou...

- porovnávat více a méně, počítat

- chápat prostorové pojmy - nahoře, dole, vpředu, vzadu, za, před.....

 

6. 11. - 10. 11. 2023

TŘI PRASÁTKA

  - vést rozhovor, odpovídat, slovně reagovat

  - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých činností

 - všívat si změn a dění v nejbližším okolí

 - opakovat geometrické tvary

 - hledat stejné obrázky 

 

30. 10 - 3. 11. 2023

STRAŠIDLO

-  sledovat kamarádské vztahy mezi sebou

- učit děti pracovat se strachem a obavami

- učit děti soustředit se na danou činnost

- seznamovat se s různým materiálem při vyrábění

 

23. 10 - 25. 10 2023

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

- učit se textu písničky

- učit se vztahu k přírodě 

- poznávat některé broučky podle obrázků

 

 

16.10. - 20.10.2023  

SKŘÍTEK

učit děti vztahu ke zvířátkům

- rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti

- zajímat se o to, co se kolem děje

- rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

 

9. 10. - 13. 10. 2023

JABLÍČKO

- pojmenovat a vytlaskat názvy ovoce a zeleniny

- seznámit děti s tupováním / otiskovat barvu houbičkou do daného prostoru - jablíčko /

- umět požádat o pomoc paní učitelku i kamaráda

- učit se trhat a mačkat papír

 

2.10. - 6.10.2023

DĚDEČEK

- poznávat ovoce a zeleninu podle vzhledu, chuti a vůně

- rozvíjet souvislé vyjadřování prožitku

- všímat si, co se kolem děje

- projevovat ohleduplnost k druhým

 

25. 9. - 29. 9

 PANENKA

- upevňovat pravidlo úklidu a zacházení s hračkou

- sledovat vztahy mezi dětmi

-umět uložit věci na své místo - orientace

-neubližovat si

 

18.9. - 22.9.2023

PANENKA

-  učit děti udržovat pořádek ve věcech

- známé situace řešit samostatně

- uklízet hračky na stejné místo

- spoluvytvářet pravidlo ke hře

 

11. 9. - 15. 9. KAMARÁD

- sledovat vztahy mezi dětmi

- ukládat hračky na své místo

- povídat si o kamarádství - pravidlo srdíčko

 

 

4.9.2023 - 8.9.2023

- vytváříme radostnou atmosféru

- dramatizujeme pohádku pro vytvoření bližšího kontaktu

- seznámení dětí s místem a prostředím

- pravidlo srdíčko - povídáme si o chování ke kamarádům

 

 

 

                                      2023 - 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru